Mahabharatham in telugu

Mahabharatham

1)Adiparvam

2)Sabhaparvam

3)Aranyaparvam

4)Viraatparvam

5)Udyogaparvam

6)Bheeshmaparvam

7)Dronaparvam

8)Karnaparvam

9)Salyaparvam

10)Souptikaparvam

11)Streeparvam

12)Shantiparvam

13)Aanusasanika parvam

14)Aswamedha parvam

15)Asrama Vasa parvam

16)Mousala parvam

17)Maha prasthana parvam

18)Swargarohana parvam

Upasamharam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *